Μούφες διακλάδωσης ΤΑΦ

Μούφες διακλάδωσης ΤΑΦ

Όταν ο πίνακας ή το σημείο σύνδεσης είναι απέναντι από την διακλάδωση
Μούφες διακλάδωσης ΤΑΦ